Banner Banner

ผู้ควบคุมวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

image

การจัดการแมลงและสัตว์อื่น เป็นกระบวนการใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันกําจัดแมลงและสัตว์รบกวนอื่น ๆ ตั้งแต่ต้น ได้แก่การ สุขาภิบาล การดูแลจัดการ อาคารสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88เรือน สถานที่  ทําการปิดกั้น  หรือป้องกันไม่ให้แมลงและสัตว์ที่เป็นปัญหาเข้ามาทําลายภายในอาคารสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88เรือน  การจัดการทําความสะอาด  ความเป็นระเบียบ  กรณีเกิดปัญหาการเข้าทำลายของแมลงและสัตว์รบกวนอาจต้องพึ่งพาบริการจากผู้ให้บริการกำจัดแมลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเพื่อการจัดการแมลงและสัตว์อื่น

ผู้ประกอบการใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น จะเป็นผู้มีไว้ในครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 เพื่อใช้ประกอบการให้บริการกำจัดแมลงตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เข้าข่ายต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายดังกล่าว ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง เป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบควบคุมการจัดการแมลงและสัตว์อื่น เพื่อควบคุมให้การประกอบการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ให้มีการปฏิบัติงานใช้วัตถุอันตรายจัดการแมลงและสัตว์อื่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีประสิทธิภาพ  และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน  ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม  โดยผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ จากการฝึกอบรมดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำคู่มือการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างสมัครเล่นเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | สมัครสมาชิกW88 เพื่อใช้ประกอบการอบรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาในทางสาธารณสุขที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้รับบริการที่มีมาตรฐานต่อไป